ابزار بررسی فشرده سازی Gzip

بررسی فشرده سازی Gzip

این ابزار قابلیت فشرده سازی Gzip را بر روی سایت شما بررسی می کند.

netmarko_gzip_header

آموزش افزایش سرعت سایت های جوملایی با فعال کردن فشرده سازی Gzip

فشرده سازی Gzip (جی زیپ) چیست؟
سرعت لود سایت بسیار از نظر کاربران اهمیت دارد.

فشرده‌سازی gzip باعث می‌شود فایل‌های CSS و صفحات وب قبل از ارسال به مرورگر فشرده شوند. این کار باعث افزایش خیلی زیاد سرعت انتقال می‌شود، چون فایل‌ها حجم بسیار کمتری پیدا کرده‌اند و سبک تر شده اند.

در این مقاله به سه روش برای فعال سازی Gzip در وبسایت جوملایی شما اشاره می شود. (البته 2 روش آخر برای همه ی سایتها قابل استفاده است)

روش اول: فعال کردن Gzip در تنظیمات کلی جوملا،

برای این منظور وارد پنل مدیریت وبسایت خود شوید و سپس به بخش تنظیمات کلی رفته و سپس در بخش سرور گزینه “فشرده سازی Gzip” را روی “بلی” قراردهید و سپس تنظیمات را ذخیره کنید.

روش دوم: فعال سازی Gzip در تنظیمات کنترل پنل cPanel

برای این منظور وارد کنترل پنل cPanel هاست خود شوید و از تب Software/Services گزینه ی Optimize Website را انتخاب نمایید، سپس گزینه ی Compress all content را فعال کنید و تنظیمات را ذخیره نمایید.

روش سوم: قرار دادن کدهای فعال کردن Gzip در فایل htaccess. در روت هاست. (در صورتی که شما هنوز فایل htaccess.txt را تغییر نام نداده اید می بایست نام آن را به htaccess. تغییر دهید تا کدهای مربوطه به درستی کار کنند)

کد زیر را در فایل هاست خود وارد کنید:

<ifModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>

سپس فایل را ذخیره کنید و به آدرس زیر مراجعه کنید تا ببینید gzip برای شما فعال شده است یا نه.

https://www.feedthebot.com/tools/gzip

اگر فعال نشده بود، این کدها با توجه به اینکه وب سرور هاستینگ شما چه نوعی می باشد متفاوت است. (با توجه به نوع وب سرور هاست خود از کدهای زیر استفاده کنید. نوع وب سرور هاست که ازش استفاده می کنید را می توانید از پشتیبانی هاستینگ خود سوال کنید.)

الف: فعال کردن Gzip در وب سرور Apache

AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript

ب: فعال کردن Gzip در وب سرور NGINX

کد زیر را به فایل پیکر بندی اضافه نمایید.

gzip on;
gzip_comp_level 2;
gzip_http_version 1.0;
gzip_proxied any;
gzip_min_length 1100;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_types text/plain text/html text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;

# Disable for IE < 6 because there are some known problems
gzip_disable “MSIE [1-6].(?!.*SV1)”;

# Add a vary header for downstream proxies to avoid sending cached gzipped files to IE6
gzip_vary on;

ج: فعال کردن Gzip در وب سرور Litespeed

روش فعال کردن فشرده سازی در وب سرورهای Litespeed از طریق تنظیماتی است که تحت تنظیمات “Tuning” قرار دارند. در قسمت “Tuning” به قسمت “enable compression” رفته و بررسی کنید که این گزینه فعال است یا خیر، اگر فعال نبود گزینه “edit” را انتخاب نموده و سپس این قابلیت را فعال کنید.